Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities

Opdrachtnemer: De opdrachtnemer is Kiezen doe je zo, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden.

Opdrachtgever: De opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met, de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Overeenkomst: Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten.

Coachcontract: Het coachcontract is het document waarin alle afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk worden bevestigd middels ondertekening door opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 2 | Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3 | Bedrijfsomschrijving

Kiezen doe je zo richt zich op coaching en training binnen het werkveld van persoonlijke en professionele ontwikkeling, in de meest ruime zin. Kiezen doe je zo is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 30252365.

Artikel 4 | Uitvoering van het coachcontract

1. Opdrachtnemer zal het coachcontract naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft met betrekking tot de uitvoering een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van het coachcontract en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming zijn/haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van het coachcontract, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van het coachcontract op te schorten.

Artikel 5 | Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van het coachtraject.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 6 | Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan opdrachtgever en/of coachee verstrekte of gebruikte diensten, concepten en producten. Onder producten worden onder meer testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s begrepen.

2. Opdrachtgever en/of coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer geen gebruik maken van deze diensten, concepten en/of producten, waarop opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers dan wel coachees.

Artikel 7 | Prijzen en offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of coachcontract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

4. In het coachcontract kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten, e.d.

5. Na ondertekening van het coachcontract en voor aanvang van het coachtraject wordt door opdrachtgever een aanbetaling gedaan, zijnde het in het coachcontract afgesproken bedrag.

Artikel 8 | Betalingsvoorwaarden

1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in het coachcontract. Betaling dient te geschieden door overmaking naar IBAN NL47 TRIO 0776 4733 28 t.n.v. Kiezen doe je zo. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van het coachcontract met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 9 | Annuleren en verzetten van afspraken

1. Indien opdrachtgever de door hem/haar gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Beëindiging van het coachcontract

1. Opdrachtnemer is gerechtigd het coachcontract, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd het coachcontract, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit het coachcontract voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

3. De beëindiging van het coachcontract laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

1. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming; voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoort te zijn. De te vergoeden schade is beperkt tot het geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal uitkeren. Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

1a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

1b. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste de overeengekomen opdrachtsom. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat voor werkzaamheden tijdens die zes maanden in rekening gebracht wordt.

1c. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

1d. De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door opdrachtgever te betalen prijs voor de overeengekomen werkzaamheden gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

2. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op anderen van wiens hulp opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van werkzaamheden.

Artikel 12 | Klachtenprocedure

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

3. Kiezen doe je zo werkt volgens de gedragscode van de Noloc en is tevens aangesloten bij deze beroepsorganisatie. Zowel de gedragscode als het klachtenreglement is terug te vinden op de site van de Noloc.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 6 november 2020.

2020 | Kiezen doe je zo | Utrecht |